Headerbild

Integritetspolicy

SMK Vingåker, org.nr 818500-2642 (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. I förekommande fall är föreningen gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med RF, SDF och IF. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas dina personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen finns till för sina medlemmar vilket innebär att personuppgifter kommer att hanteras för att kunna fullfölja det stöd och den service föreningen tillhandahåller. Det handlar till exempel om tävlings- och utbildningsadministration, ekonomiska transaktioner och statistik. 

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen

 • Deltagande och administrering av föreningens utbildningsverksamhet

 • Deltagande i tävlingsverksamhet

 • Administrering av tävlingslicenser

 • Föreningens arrangerade mötesplatser (utöver tävling och utbildning)

 • Ansökan och hantering av bidrag

 • Sammanställning av statistik och uppföljning

 • Kontakt med enskilda medlemmar i föreningen

 • Publicering av material på hemsida och social medier

Vilka delar vi personuppgifter med?
Föreningen kan behöva dela personuppgifter med t.ex. Riksidrottsförbundet i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Om föreningen måste dela dina personuppgifter med annat land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan till exempel bli aktuellt om du anmäler dig till en tävling i ett annat land eller på annat sätt representerar föreningen internationellt. 

Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Föreningen har nedan sammanställd den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.
 

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i administrering av föreningens utbildningsverksamhet

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning. Avtal för ev. övriga utbildningsaktiviteter.

Deltagande i tävlingsverksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Ansökan om bidrag

Avtal och rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av föreningen

Allmänt intresse

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och på sociala medier

Intresseavvägning eller samtycke ( i förekommande fall)


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår så kommer uppgifterna att raderas. 

Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begära dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida. 

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. 

Du har under vissa omständigheter rätt att blir raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas

 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt

 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta kontakt@smkvingaker.se för att utöva dina rättigheter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.